Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych Państwa i Państwa Dzieci jest Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI z siedzibą w 05-825 Czarnym Lesie przy ul. Cedrowej 1D, zwany dalej Administratorem.
2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa Danych Osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3) Klub Nikobushi wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@karatenikobushi.pl
4) Państwa Dane Osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy dotyczącej prowadzenia zajęć z karate tradycyjnego i związanych z tym czynności prawnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy współpracy z Klubem Nikobushi.
5) Podstawą przetwarzania Państwa Danych Osobowych są umowy oraz zgody na przetwarzanie danych przez Państwa dobrowolnie podpisane.
Podanie danych oraz podpisanie zgód jest niezbędne do zawarcia umowy.
6) Posiadają Państwo, również prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 15-18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
• przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – zgodnie z art.21 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Państwo uznacie, że ochrona przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest dostateczna.
7) Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez czas przewidziany w zakresie i przepisach prawa.
8) Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

%d bloggers like this: